Ofte stilte spørsmål: FAQ

1. Arbeidsforhold

Er jeg forsikret når jeg jobber som vikar?

Alle som er ansatt som timevikar er forsikret mot yrkesskader og yrkessykdommer.

Har jeg rett på sykepenger som vikar i PVS?

Ja, vi følger Folketrygdloven når det gjelder bestemmelser om og vilkår for sykepenger.

Krav på sykepenger er ikke regulert i Vikarbyrådirektivet (jf. Arbeidsmiljøloven § 14-12 a-e). Utover at du skulle vært i et avtalt oppdrag denne dagen, må også en rekke andre kriterier være oppfylt for å ha rett til sykepenger. Dette gjelder både opptjeningstid, når/hvordan vi ble varslet om fraværet, hvorvidt du fremlegger egenmelding og/eller sykemelding, for å nevne noe.

Viktig info vedr. sykefravær:

  • Dersom du blir syk eller ikke kan møte til avtalt oppdrag må du ringe ditt avdelingskontor så snart som mulig og senest kl. 07:00 morgenen første fraværsdag.
  • Egenmelding må leveres ferdig utfylt første virkedag/ordinære arbeidsdag etter sykefraværet, gjerne på e-post.
  • Sykemelding må leveres eller sendes til PVS senest innen 14 dager etter første fraværsdag.

Du kan lese mer om vilkår for utbetaling av sykepenger i din personalhåndbok, som er tilgjengelig på din PVS-profil.

Dersom du har rett på sykepenger, utbetales disse med utgangspunkt i første hele fraværsdag. Det er en forutsetning at melding om sykefravær er gitt til ditt lokale PVS-kontor. Sykepenger blir utbetalt med 100 % av gjennomsnittlig inntekt (uten overtid) for en representativ periode før sykefraværet, med en grense oppad som tilsvarer 6xG (6 x grunnbeløpet i folketrygden). Vi gjør oppmerksom på at regler vedr. sykemelding også kan variere på bakgrunn av oppdragsgiver. Kontakt din avdeling om du har spørsmål vedrørende regler i det konkrete oppdraget.

PVS utbetaler sykepenger i den perioden du har krav på sykepenger, i arbeidsgiverperioden på 16 kalenderdager. NAV utbetaler videre sykepenger etter denne perioden dersom du har krav på det. Arbeidstaker som har fylt 70 år har ikke rett på sykepenger fra NAV eller arbeidsgiver.

Hva gjør jeg hvis jeg blir syk?

Dersom du blir syk eller ikke kan møte til avtalt oppdrag må du ringe ditt avdelingskontor så snart som mulig og senest kl. 07:00 morgenen første fraværsdag. Blir du syk må du med en gang melde fra ved å ringe til ditt lokale PVS-kontor. Se kontaktinformasjon på våre hjemmesider. Det er ikke tilstrekkelig å melde fravær per sms eller e-post. Dette gjelder både ved egenmelding og ved sykemelding.

Oppdragsgiver vil bli informert av oss. Dersom dette ikke blir fulgt vil det ikke utbetales lønn for fraværet. Påkrevd skjema, sykemelding eller egenmelding, må også være levert innen fristene for det enkelte skjema. Les mer om vilkår for sykepenger i personalhåndboken som er tilgjengelig på din PVS-profil.

Hva innebærer taushetsplikten?

Alle ansatte i PVS er pålagt taushetsplikt. Som medarbeider hos oss kan du komme i kontakt med flere arbeidsplasser og mange personer. Aldri diskuter fortrolige opplysninger med andre enn oppdragsgiver og PVS. Alt du får vite bør betraktes som konfidensielt. Taushetsplikten gjelder både forretnings- og driftsforhold i PVS og på arbeidsplassen du er innleid i, samt etter de generelle bestemmelsene i Forvaltningsloven §13, Barnehageloven § 20, Opplæringsloven § 15-1 og  Universitets- og høyskoleloven § 7-6. Taushetserklæringen er integrert i arbeidsavtalen og signeres sammen med denne.

Hva skjer hvis den skolen/barnehagen jeg jobber hos spør meg om å jobbe neste dag også?

Dersom din oppdragsgiver ønsker å beholde deg utover den avtalte tiden, og du samtykker til dette, må du gi beskjed til PVS per tlf, sms eller e-post, og opplyse oss om:

  • hva du har avtalt (hvilken periode/dager/arbeidstid)
  • hvor (hvilken barnehage/ skole/avdeling, osv.)
  • hvem du har avtalt med (kontaktperson hos oppdragsgiver)

Oppdragsgiver vil motta en bekreftelse på avtalt oppdrag, og deretter vil du også motta en bekreftelse. Denne bekreftelsen fungerer som en bindende avtale.

Hvordan fungerer det med politiattest?

Det kreves politiattest for å arbeide med barn.

Alle ansatte i PVS må fremvise gyldig politiattest for å få tilbud om oppdrag. Arbeidstaker søker selv om politiattest via politiets nettsider. PVS vil utstede en erklæring/arbeidsbekreftelse som bekrefter behov og formål med politiattesten til deg. Denne legger du ved søknaden.

Du vil få politiattesten i den digitale postkassen din. Denne må fremvises ditt lokale PVS-kontor, via post, e-post eller oppmøte. Vi gjør oppmerksom på at PVS ikke kan oppbevare politiattester, så politiattester som sendes til oss f.eks. per post vil bli makulert. Attesten må være nyere enn 3 måneder for å være gyldig. Ved flytting til annet PVS-kontor må man søke om ny politiattest. Vi gjør oppmerksom på at vi kan kreve ny attest fra vikarer som har vært inaktive i 3 måneder eller mer (permisjon, utenlandsopphold o.l.). Ta vare på din politiattest. Dersom du skal være innleid over en lengre periode, kan oppdragsgiver også kreve at du fremviser attesten direkte til dem. Ta kontakt med ditt lokale PVS-kontor for ytterligere spørsmål.

Hvordan melder jeg fra om at jeg kan jobbe eller ikke?

Du registrerer tilgjengelighet i kalenderen på profilen din. Som ansatt i PVS plikter du deg til å holde din arbeidskalender oppdatert til enhver tid. Dagene man kan jobbe gjenspeiles i fargen grønn, mens dager man ikke kan jobbe gjenspeiles i fargen rød. Fargen grå betyr at du ikke har oppgitt tilgjengeligheten din.

Kan jeg få utstedt arbeidsattest etter endt arbeidsforhold?

Ja, det kan du. Send en e-post til det avdelingskontoret du tilhørte da du jobbet i PVS og de vil utstede en attest for arbeidede timer for deg. Vennligst opplys om du eventuelt har endret navn e.l. etter endt arbeidsforhold, og om du har jobbet ved flere PVS-avdelinger. Vi lagrer lønnsdata i 5 år jfr. Lov om skatteforvaltning før de slettes. Vi kan derfor ikke utstede attest for arbeid dersom det er 5 år eller mer siden din sluttdato i PVS.

2. Lønn

Dekker PVS reiseutgifter/busspenger?

Nei, alle transportkostnader til og fra arbeid må man dekke selv. Unntak kan forekomme i spesielle tilfeller for ett konkret oppdrag. Dette vil i tilfelle avtales skriftlig på forhånd.

Hvis man er en aktiv vikar og jobber mye så anbefaler vi at en anskaffer seg et månedskort til buss/tog/trikk/bybane.

Har jeg riktig skattekort?

PVS innhenter dine skatteopplysninger elektronisk fra Skatteetaten. Dette forutsetter at vi har mottatt og registrert ditt personnummer/D-nummer og kontonummer. Det er arbeidstakers ansvar å sørge for at PVS har denne informasjonen. Du kan selv endre ditt skattetrekk på Skatteetatens nettsider. Det er arbeidstakers ansvar at opplysningene som er oppgitt i forkant av lønnsutbetaling og forskuddstrekk, stemmer. Trekk kan ikke endres tilbake i tid.

Dersom du har tabelltrekk og PVS er din biarbeidsgiver (dvs. hvor du forventer lavest utbetaling ila året), så gi beskjed til ditt avdelingskontor. Da vil vi i tilfelle benytte prosentsatsen på ditt skattekort.

Dersom du benytter frikort og har flere arbeidsgivere, må du selv bestemme hvor mye hver arbeidsgiver skal bruke av frikortet og dele opp frikortbeløpet deretter.

Hva er passordet til lønnslipp?

Passord for åpning av lønnsslippen er de siste fem sifrene i det kontonummeret du er registrert med i PVS.

Hva skjer hvis jeg ikke godkjenner timelistene innen fristen?

For å få utbetalt lønn må du ha registrert timene dine/levert inn timelisten innen innleveringsfristen den 1. hver måned. Dersom ikke fristen overholdes vil vi måtte stoppe lønnen din, og du vil få utbetalt denne ved neste lønnskjøring etter timene er registrert og faktura kjørt til kunde. Vi oppfordrer til gode rutiner og anbefaler alle å registrere timene sine fortløpende f.eks. ukentlig.

Hvordan leverer jeg skattekort?

Vi henter skattekort elektronisk fra skatteetaten. Disse blir hentet hver måned før lønningsdato.

Må jeg gjøre noe for at arbeidstimene mine skal godkjennes og lønnsutbetales?

Ja, for å få utbetalt lønn må man levere/registrere timene sine fortløpende og senest innen månedsskiftet. Timeregistrering gjøres i hovedsak gjennom Min Side på vår hjemmeside pvs.no

For detaljert beskrivelse av timeregistrering for barnehage- og assistentoppdrag, les mer her: Timeregistrering assistent
For detaljert beskrivelse av timeregistrering for lærer-/undervisningsoppdrag, les mer her: Timeregistrering undervisning

Brukerveiledningene ligger tilgjengelig på Min Side under “delte filer og dokumenter”.

Vi anbefaler alle ansatte å registrere timene sine fortløpende og ila inneværende uke, for å sikre at timene registreres korrekt, og ikke glemmer å endre tidene som avviker fra da du faktisk var på jobb.

Når blir feriepengene utbetalt?

Feriepenger opptjent i fjoråret utbetales ved lønnsutbetaling i juni hvert år.

Feriepenger utbetales etter reglene i ferieloven. Som medarbeider i PVS vil du få minimum det samme du ville fått om du var direkte ansatt hos oppdragsgiver. Det kan bemerkes at PVS ikke differensierer satsen avhengig av kunden her, men følger Hovedtariffavtalens bestemmelser – til fordel for alle våre medarbeidere. Ansatte over 60 år får utbetalt 2,3 prosentpoeng mer feriepenger – som vi er pålagt å foreta forskuddstrekk på. Disse utbetales sammen med ordinære feriepenger – ved lønnsutbetaling siste virkedag i juni.

For utbetaling av sluttoppgjør etter avsluttet arbeidsforhold, send skriftlig forespørsel per brev eller e-post til ditt tilhørende avdelingskontor.

Når blir lønn utbetalt?

Lønnen utbetales etterskuddsvis den 15. hver måned. Det vil si at de timene du jobber mellom f.eks. 1. mars og 31. mars vil bli utbetalt senest 15. april.