Verneombud

Arild Solheim: Verneombud

Arild Solheim: Verneombud

Mitt navn er Arild Solheim og er valgt verneombud for alle arbeidstakere i Pedagogisk VikarSentral AS. Jeg har arbeidssted i Bergen, men skal være tilgjengelig for alle ansatte og vikarer uavhengig av geografisk tilhørlighet. Jeg er tilgjengelig for henvendelser 24 timer i døgnet, enten på telefon: 90205924 eller e-post: solheim@pvs.no Om nødvendig kan jeg på kort varsel reise til respektive sted innen 48 timer.

Verneombudet sin oppgave er å ivareta arbeidstakernes interesser i arbeidsmiljøsaker. Verneombudet skal føre tilsyn med at Arbeidsmiljølovens krav til arbeidsmiljøet er oppfylt. Arbeidsgiveren har plikt til å ta verneombudet med på råd i alle saker som angår arbeidsmiljøet. Dette omfatter både fysiske og psykiske arbeidsmiljøforhold som ergonomi, kjemisk helsefare, støy, inneklima, opplæring, informasjon, medmenneskelige forhold, trivsel, arbeidslokaler, brann og forurensning av ytre miljø. Verneombudet sine oppgaver er nedfelt i AML kapittel 6.

Fremgangsmåte ved henvendelse fra arbeidstaker:

  1. Arbeidstaker tar opp aktuell sak med avdelingsleder på avdelingskontoret du er ansatt i.
  2. Avdelingsleder tar evt. saken til drøfting med verneombud. Dette beror på hva type innhold saken har.
  3. Avdelingsleder gir tilbakemelding til arbeidstaker om hva som er vurdert og evt. redegjør for tiltak.

Arbeidstaker har anledning til å henvende seg direkte til verneombud. Dog vil verneombud klargjøre saken med respektiv avdelingskontor. Etter vurdering av saken kan verneombudet be avdelingen om å forfølge saken. Verneombud blir løpende orientert, både muntlig og skriftlig.

Saken blir registrert i vårt internkontrollsystem TQM og nødvendige dokumenter i saken blir arkivert.

Verneombudet skal uavhengig av dette utøve en aktiv tilsynsoppgave. Etter avtale, kan avdelingen få tildelt oppgaver for å sikre at arbeidstakernes interesser blir ivaretatt.